Käyttöehdot

1 artikla - Määritelmät


Nämä käyttöehdot sisältävät seuraavia määritelmiä:

 • Harkinta-aika: Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etäsopimus tietyn ajan kuluessa. Harkinta-aika viittaa siihen ajanjaksoon, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
 • Kuluttaja: Termi "kuluttaja" viittaa luonnolliseen henkilöön, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa, ja joka solmii etäsopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttaja on tässä tapauksessa sopimuksen toinen osapuoli, jolla on kuluttajan oikeuksia ja suojaa.
 • Päivä: Termi "päivä" tarkoittaa kalenteripäivää, joka käsittää vuorokauden 24 tuntia.
 • Kestotapahtuma: Kestotapahtuma viittaa etäsopimukseen, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite on jaettu ajallisesti.
 • Kestävä tietoväline: Kestävä tietoväline on mikä tahansa väline, joka mahdollistaa kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan tallentaa henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.
 • Peruuttamisoikeus: Peruuttamisoikeus tarkoittaa kuluttajan mahdollisuutta peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa.
 • Yrittäjä: Termi "yrittäjä" viittaa luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella. Yrittäjä on sopimuksen toinen osapuoli, joka myy tai tarjoaa tuotteitaan tai palvelujaan kuluttajalle etäyhteyden välityksellä.
 • Etäsopimus: Etäsopimus on sopimus, jossa yrittäjä järjestää tuotteidensa ja/tai palvelujensa etämyynnin käyttäen etäviestintätekniikkaa. Etäsopimus tehdään ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan huoneeseen samanaikaisesti.
 • Etäviestintätekniikka: Etäviestintätekniikka viittaa keinoihin, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan huoneeseen samanaikaisesti.
 • Yleiset sopimusehdot: Yleiset sopimusehdot ovat yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

 

 

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Organisaatio: DRXecommerce

Käyttönimi: Velliina Helsinki

Demer 36B 5256EJ

Alankomaat

Sähköpostiosoite: support@velliina-helsinki.fi

Yritysnumero: 786532153 artikla - Sovellettavuus


Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä, ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot on saatettava kuluttajan saataville sähköisesti. Kuluttajan tulee pystyä tallentamaan sopimusehdot yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Mikäli tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä on ilmoitettava, mistä kuluttaja voi nähdä yleiset sopimusehdot sähköisesti. Lisäksi on ilmoitettava, että yleiset sopimusehdot voidaan pyynnöstä toimittaa kuluttajalle sähköisesti tai muutoin maksutta.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa tarvittaessa. Mikäli nämä ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan aina sitä määräystä, joka on kuluttajan kannalta edullisin.

Mikäli jokin näiden yleisten sopimusehtojen määräys osoittautuu kokonaan tai osittain mitättömäksi tai kumottavaksi milloin tahansa, sopimus ja nämä ehdot säilyvät muutoin voimassa. Tällöin kyseinen määräys korvataan välittömästi yhteisymmärryksessä sovitulla määräyksellä, joka vastaa alkuperäisen määräyksen tarkoitusta mahdollisimman hyvin.

Näiden yleisten sopimusehtojen puitteissa, tilanteet, joita ei ole määrätty erikseen ehdoissa, tulee ne arvioida näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

Mikäli esiintyy epäselvyyksiä yhden tai useamman sopimusehtomme tulkinnassa tai sisällössä, ne tulee tulkita näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

 


4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on ehdollinen, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, joten kuluttaja voi arvioida tarjouksen mahdollisimman hyvin. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvat ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteiden kuvat ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää tiedot, jotka tekevät kuluttajalle selväksi tarjouksen hyväksymiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Erityisesti hinta ilmoitetaan ilman tullauskustannuksia ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan vastuulla ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu noudattaa erityissäännöksiä maahantuonnin osalta. Tämä järjestelmä sovelletaan, kun tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai erikseen tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta.

Tässä tarjouksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot, jotta kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy:

 • Tieto siitä, millä tavalla sopimus tehdään ja mitkä toimet ovat tarpeen sopimuksen tekemistä varten.
 • Maksu-, toimitus- ja suoritustapa.
 • Määräaika tarjouksen hyväksymiselle tai määräaika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan.
 • Etäviestinnän hinnan korkeus, jos tekniikan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ovat korkeat. Etäviestintätekniikan kustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella.
 • Tieto siitä, arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen.
 • Tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja tarvittaessa korjata sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot.
 • Muut kielet kuin hollannin kieli, joilla sopimus voidaan tehdä.
 • Käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi sähköisesti tutustua näihin käytännesääntöihin.
 • Etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on kestotapahtuma.
 • Vapaaehtoisesti saatavilla olevat koot, värit ja materiaalityypit.

Huomaa, että lähetyskulut eivät sisälly mainittuihin tietoihin ja ne on ilmoitettava erikseen tarjouksessa.

 

5 artikla - Sopimus


Jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittajan on välittömästi vahvistettava vastaanottaneensa hyväksynnän sähköisellä tavalla. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Mikäli kuluttaja voi suorittaa maksun sähköisesti, yrittäjän on noudatettava asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus - oikeudellisissa puitteissa - tarkistaa, onko kuluttaja kykenevä täyttämään maksuvelvoitteensa sekä selvittää kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat olennaisia etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Mikäli yrittäjällä on perusteltu syy olla tekemättä sopimusta tämän selvityksen perusteella, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää siihen erityisehtoja perustellen.

Yrittäjä liittää seuraavat tiedot kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:

 1. Yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi tehdä valituksia.
 2. Elinkeinonharjoittajan toimiston käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen.
 3. Ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta.
 4. Tiedot takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista.
 5. Näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen täyttämistä.
 6. Sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi, tai sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.
 7. Jos kyseessä on kestokauppatapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Jokainen sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

Asiakas on tilannut tuotteen, mutta tilauksen jälkeen selviää, että kyseinen koko, väri tai tuote on loppunut varastosta, otamme heihin yhteyttä kolme kertaa. Mikäli kolmen yrityksen jälkeen emme saa vastausta asiakkaalta, lähetämme lähimmän saatavilla olevan koon tai värin.

Jos ongelmia ilmenee osoitetietojen kanssa, otamme yhteyttä asiakkaaseen enintään kolme kertaa. Mikäli asiakas ei vastaa, on asiakkaan vastuulla ottaa meihin yhteyttä, jotta yhdessä voimme löytää ratkaisun ja asiat voidaan järjestää kuntoon.


6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on peruuttamisoikeus 14 päivän ajan ilman perusteluja. Peruuttamisoikeuden harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä siitä, kun kuluttaja tai hänen nimeämänsä edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän voi purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää sen.

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee palauttaa tuote yrittäjälle kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Kuluttajan tulee ilmoittaa yrittäjälle halustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänellä on 14 päivää aikaa palauttaa tuote. Kuluttajan tulee tarvittaessa pystyä todistamaan, että tuote on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksen avulla.

Jos kuluttaja ei ilmaise haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei palauta tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, ostosopimus jää voimaan.7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset


Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on vastuussa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Yrittäjän velvollisuutena on palauttaa kuluttajalle maksettu summa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Tämä edellyttää, että tuote on jo vastaanotettu takaisin. Palautuksen yhteydessä yrittäjä voi pyytää kauppiaan allekirjoittamaa tositetta tai muuta vakuuttavaa todistetta tuotteen täydellisestä palautuksesta.

Jos toimitus on epäonnistunut, asiakas ei ole noutanut tilausta ja asiakas ei halua, että tilausta lähetetään uudelleen, veloitamme 30 % tilauksen arvosta kustannustemme kattamiseksi.


8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden tietyissä tapauksissa, kun se täyttää seuraavat edellytykset:

 1. Elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut peruuttamisoikeuden poissulkemisesta tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
 2. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain tiettyjä tuotteita tai palveluja.

Tuotteiden osalta peruuttamisoikeus voidaan sulkea pois seuraavissa tapauksissa:

 • Yrittäjä on valmistanut tuotteen kuluttajan määritysten mukaisesti.
 • Tuote on selvästi henkilökohtainen luonteeltaan.
 • Tuotetta ei voida palauttaa sen luonteen vuoksi, esimerkiksi hygieniatuotteet, jotka kuluttaja on sinetöinyt.
 • Tuote on sellainen, joka pilaantuu tai vanhenee nopeasti.
 • Tuotteen hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla yrittäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
 • Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet.
 • Ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, jotka kuluttaja on sinetöinyt.

Palvelujen osalta peruuttamisoikeus voidaan sulkea pois seuraavissa tapauksissa:

 • Palvelu koskee majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka on määrä suorittaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona.
 • Palvelun toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä.
 • Palvelu koskee vetoja ja vedonlyöntiä.
9 artikla - Hinta


Tarjouksen voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja palveluiden hintoja ei yleensä koroteta, paitsi jos kyseessä on arvonlisäverokannan muutokset. Kuitenkin poiketen edellisestä, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hintoihin vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tällaiset hinnat voivat vaihdella tarjouksessa mainitulla tavalla. On tärkeää, että tarjouksessa selitetään selvästi yhteys hintavaihteluihin ja mainitaan, että kaikki hinnat ovat tavoitehintoja.

Hinnankorotukset ovat sallittuja kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä vain, jos ne perustuvat lakisääteisiin määräyksiin tai säännöksiin. Sen jälkeen, hinnankorotukset ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on siitä ilmoittanut ja ne perustuvat lakisääteisiin määräyksiin tai kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus samana päivänä, kun hinnankorotus astuu voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 kohdan mukaan toimitus tapahtuu siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Jos toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle, esimerkiksi posti- tai kuriiripalvelun välityksellä, asiakas voi joutua maksamaan maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksut. Tällöin yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Huomaa, että kaikkiin hintoihin saattaa sisältyä painovirheitä, ja yrittäjä ei ole vastuussa mahdollisista paino- ja kirjoitusvirheistä. Yrittäjä voi hyväksyä tai hylätä tilauksen, jos siinä ilmenee painovirheitä.

 


10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja palvelut vastaavat sopimusta, tarjouksessa mainittuja ominaisuuksia, ja että ne täyttävät kohtuulliset luotettavuus- ja käytettävyysvaatimukset sekä voimassa olevat lakisääteiset säännökset ja viranomaismääräykset sopimuksen tekohetkellä. Mikäli sovitaan, yrittäjä voi myös taata, että tuote soveltuu tavanomaista käyttötarkoitusta laajempaan käyttöön.

On tärkeää huomata, että elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta kuluttajan oikeuksiin ja vaatimuksiin, jotka perustuvat lainsäädäntöön ja sopimukseen.

Mikäli tuote on viallinen tai virheellisesti toimitettu, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti yrittäjälle 14 päivän kuluessa toimituksesta. Palautetun tuotteen tulee olla alkuperäispakkauksessa ja uutta vastaavassa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa tehtaan takuuaikaa, mikä tarkoittaa, että yrittäjä sitoutuu tarjoamaan takuun tuotteiden osalta saman ajanjakson ajan kuin tehdas takuun antaa. On kuitenkin huomioitava, että yrittäjä ei ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan yksilölliseen käyttötarkoitukseen eikä anna neuvoja tuotteiden käytöstä tai soveltamisesta.

Takuu ei ole voimassa, jos:

 1. Kuluttaja itse korjaa tai muuttaa toimitettuja tuotteita tai antaa kolmannen osapuolen suorittaa korjauksen tai muutokset.
 2. Toimitettuja tuotteita altistetaan epätavallisille olosuhteille tai niitä käsitellään huolimattomasti tai vastoin yrittäjän antamia ohjeita ja pakkauksessa olevia ohjeita.
 3. Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain hallituksen asettamista tai tulevista määräyksistä käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

 


11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano


Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta.

Mikäli toimitus viivästyy tai tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman lisäkustannuksia ja mahdollisuus vaatia korvausta mahdollisista vahingoista.

Jos sopimus puretaan edellä mainitun perusteella, yrittäjän tulee palauttaa kuluttajan maksama summa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta

 

Jos tilatun tuotteen toimittaminen on mahdotonta, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Kuluttajalle ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että kyseessä on korvaava tuote. Korvaavan tuotteen osalta kuluttajalla säilyy peruuttamisoikeus, eikä sitä voida sulkea pois. Mahdollisista palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

Tuotteiden vahingoittumisen ja/tai katoamisen riski siirtyy yrittäjälle siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tiedossa olevalle edustajalle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.


12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

Irtisanominen

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisuuden päättyessä noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa edellä mainitut sopimukset seuraavasti:

 • Irtisanominen voi tapahtua milloin tahansa, eikä sitä saa rajoittaa tiettyyn ajankohtaan tai ajanjaksoon.
 • Irtisanominen tulee tehdä vähintään samalla tavalla kuin sopimus on alun perin tehty.
 • Irtisanomisen on tapahduttava aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut itselleen.

 


Jatkaminen

Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että määräaikainen sopimus päättyy sovitun määräajan kuluttua eikä sitä jatketa automaattisesti.

Poikkeuksena edelliseen sääntöön päivä- ja viikkosanomalehtien sekä aikakauslehtien osalta. Tällaisen määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan hiljaisesti jatkaa enintään seuraavalla määräajalla, mutta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Tärkeää on kuitenkin huomata, että kuluttajalla on oikeus irtisanoa tämä pidennetty sopimus ennen sen päättymistä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Poikkeuksena päivä- ja viikkosanomalehtien sekä aikakauslehtien säännöllinen toimittaminen harvemmin kuin kerran kuukaudessa, jolloin sopimus voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen sopimus, joka koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien sekä aikakauslehtien tilausta kokeilu- tai esittelytilauksena, ei jatku automaattisesti. Tämäntyyppinen sopimus päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päätyttyä.


Kesto

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä ole kohtuuden ja tasapuolisuuden vuoksi mahdotonta.

13 artikla - Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan on maksettava erääntyneet maksut 7 työpäivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, kuten mainitaan 6 artiklan 1 kohdassa. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä maksuaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

On tärkeää, että kuluttaja tarkistaa maksutiedot ja ilmoittaa välittömästi yrittäjälle mahdollisista epätarkkuuksista. Tämä auttaa varmistamaan, että maksutiedot ovat oikein ja maksut voidaan suorittaa asianmukaisesti.

Jos kuluttaja ei suorita maksuja, yrittäjällä voi olla oikeus veloittaa kuluttajalta etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset, ellei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu.

14 artikla - Valitusmenettely


Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä elinkeinonharjoittajalle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet. Valitukset tulee kuvata täydellisesti ja selkeästi.

Yrittäjän on vastattava valituksiin 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely vaatii ennakoitavasti pidemmän ajan, yrittäjän on lähetettävä vastaanottotodistus ja ilmoitus siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

On tärkeää huomata, että valituksen esittäminen ei automaattisesti keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä ilmoita siitä kirjallisesti.

Jos yrittäjä pitää valitusta aiheellisena, yrittäjä voi harkintansa mukaan vaihtaa tai korjata toimitetut tuotteet maksutta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.


15 artikla - Erimielisyydet


Kun yrittäjän ja kuluttajan välillä sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sopimukseen sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Tämä tarkoittaa, että sopimuksen tulkinta, pätevyys ja täytäntöönpano tapahtuvat Alankomaiden lainsäädännön perusteella, riippumatta siitä, asuuko kuluttaja Alankomaissa tai ulkomailla.